Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite greitai ir paprastai sužinoti, kokius teisės aktus dažniausiai svarsto Seimo komitetai ir kas dalyvauja komitetų klausimų svarstymuose. Taip pat galite sužinoti, kaip LR Seimo nariai skelbia savo darbotvarkes ir praneša apie susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais ar kitais politikais bei kas iš jų gauna ilgalaikius leidimus į Seimą. 2023 m. lapkričio mėnesį svetainė taip pat buvo papildyta duomenimis apie lobistinę veiklą. Dabar „ManoSeimas.lt“ taip pat galite sužinoti, kaip lobistai ir asmenys, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, skelbia savo deklaracijas. Šiuos duomenis galite lyginti tarpusavyje pasinaudodami interaktyviais grafikais.

Šioje svetainėje naudojami duomenys yra (1) gauti užklausų būdu, remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, (2) viešai prieinami, (3) skelbiami atvirų duomenų formatu puslapyje www.lrs.lt (tiekėjas - Seimo kanceliarija, duomenys pateikiami pagal CC BY 4.0 licenciją). Daugiau informacijos apie naudojamus duomenis ir jų analizę pateikiame skiltyse: „Parlamentarų susitikimai“, „Ilgalaikiai leidimai į Seimą“, „Komitetai“, „Lobistinė veikla“.

Atsižvelgiant į TILS patirtį gaunant, susisteminant ir pateikiant duomenis viešai, rekomenduojame:

Reguliariai skelbti atvirus komitetų išvadų duomenis, tai daryti vienodu formatu. Skelbti komitetų posėdžių (kai tai nėra uždaras posėdis) stenogramas.

Susisteminti ir viešai skelbti visus teisės aktų svarstymo etapus ir juose dalyvavusius asmenis sukuriant teisėkūros pėdsaką. (Pavyzdžiui, kiekvienam naujam teisės akto projektui priskirti elektroninį ID numerį ir visus su konkrečiu teisės aktu susijusius dokumentus, susitikimus pažymėti tuo pačiu ID numeriu).

Reguliariai skelbti atvirus duomenis apie išduotus ilgalaikius leidimus į Seimą, tai daryti vienodu formatu (nuasmeninant jautrius asmens duomenis bei fizinių asmenų, teikiančių paslaugas Seimui, vardus ir pavardes):

 • Organizacijų ir institucijų tikslius pavadinimus pasirinkti iš Registrų centro atverto Juridinių asmenų registro;
 • Prie asmenų, kurie nurodyta, kad gavo leidimus kaip lobistai, taip pat nurodyti juridinį asmenį, kurį jie atstovauja.

Asmenims, kurie nori patekti arba yra kviečiami į Seimą, kartu su išduotu leidimu suteikti ir individualų ID numerį, kurį vėliau, lankantis dar kartą, būtų galima naudoti pvz. Seimo narių darbotvarkių, komitetų posėdžių dalyvių skilties pildymui.

Supaprastinti parlamentarų darbotvarkių pildymą, susitarti dėl aiškios struktūros ir pildymo gairių (pvz. pasirenkant susitikimo kategoriją: susitikimas su rinkėjais, su lobistais, vidinis susitikimas; iš Registrų centro Juridinių asmenų registro pasirenkant oficialų organizacijos pavadinimą – tai naudoti ir komitetų „kviestųjų asmenų“ skilties pildymui bei leidimams):

 • Ragintume darbotvarkėse viešinti visus sutikimus su (1) interesų grupėmis (asociacijomis, konfederacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, paramos ir labdaros fondais ir kt.), (2) registruotais lobistais ir (3) susitikimus, kurių metu gaunami pasiūlymai, susiję su norminių teisės aktų priėmimu, pakeitimu ar panaikinimu;
 • Kviestume darbotvarkėse nurodyti, su kokios organizacijos atstovais, kur ir kada susitinkama, kokios jų pareigos, koks susitikimo tikslas ar tema bei aiškiai įvardinti, kokie klausimai aptariami susitikimo metu.

Pastebėjote klaidą ar neatitikimą?

Ši svetainė – tai pirminė (beta) puslapio versija, todėl apie pastebėtas klaidas prašome pranešti mums el. paštu info@transparency.lt.

Iniciatyva finansuojama iš 1.2 proc. GPM paramos

Iniciatyva finansuojama iš Europos Sąjungos vidaus saugumo fondo – policijos.

Nei Europos Sąjungos institucijos ir įstaigos, nei jų vardu veikiantis asmuo negali prisiimti atsakomybės už pasekmes, galinčias atsirasti dėl šios informacijos naudojimo kitais tikslais ar kituose kontekstuose.

Puslapio dizainą kūrė ir įgyvendino:
Chiara Girardelli

Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite sužinoti, kaip XII ir XIII kadencijų Seimo nariai viešina savo darbotvarkes ir praneša apie susitikimus su įvairių interesų grupių atstovais, dalyvavimą renginiuose, susitikimus su kitais politikais. Šiuos duomenis galite lyginti tarpusavyje pasinaudodami interaktyviais grafikais.

Susitikimų skaičius su interesų grupių atstovais (verslininkais, NVO atstovais, registruotais lobistais, profsąjungomis) atnaujinamas prieš kiekvieną Seimo sesijos pradžią peržiūrint susitikimus, paskelbtus viešose Seimo narių darbotvarkėse, asmeninėse svetainėse ir svetainėje www.manosusitikimai.lt. Tais atvejais, kai Seimo narys (-ė) buvo paskirtas ministru (-e), papildomai peržiūrimi ir suskaičiuojami susitikimai su interesų grupių atstovais, skelbiami jo/jos, kaip ministro (-ės), darbotvarkėse.

Susisteminta informacija pateikiama apie XII Seimo kadencijos parlamentarų susitikimus su interesų grupėmis ir registruotais lobistais, deklaruotus nuo 2017 m. kovo mėn. 10 d. iki 2020 m. rugpjūčio mėn. 16 d. Visi Seimo narių susitikimai (posėdžiai, vidiniai susitikimai, renginiai ir pan.) skelbiami ir reguliariai atnaujinami remiantis www.lrs.lt atvirais duomenimis.

Šio (XIII) Seimo kadencijos parlamentarų susitikimų duomenys su interesų grupėmis ir registruotais lobistais reguliariai atnaujinami prieš kiekvieną sesiją, paskelbiant prieš tai buvusios sesijos rezultatus. 2020-2024 m. Seimo kadencijos duomenys, kaip ir prieš tai buvusios kadencijos, skaičiuojami nuo kovo 10 d. - pirmosios pavasario sesijos pradžios.

Naudojamos sąvokos

Interesų grupė - tai gyventojų grupė ir/arba juridiniai asmenys, kurie siekia daryti įtaką priimant politinius ir/arba administracinius sprendimus.

Susitikimas su interesų grupės atstovu (-ais) - susitikimas, kurio metu galimai buvo siekiama dalyvauti priimant sprendimus.

Kadangi darbotvarkėse Seimo nariai ne visuomet aiškiai nurodo susitikimo tikslą, TILS darė prielaidą, kad susitikimai su interesų grupėmis yra susitikimai su verslininkais, verslo įmonėmis, religinių bendruomenių atstovais, nevyriausybinėmis ir profesinėmis organizacijomis, asociacijomis (įskaitant paramos ir labdaros fondus), akademikais ir pan.

Į susitikimų su interesų grupėmis sąrašą nebuvo įtraukti tokie susitikimai, kaip, pavyzdžiui:

 • su valstybės tarnautojais, diplomatais, užsienio delegacijų svečiais bei kitais politikais;
 • su rinkėjais arba kai politikai dalyvauja renginiuose, parodų atidarymuose, knygų pristatymuose, konferencijose ir pan.;
 • pernelyg plačiai ir abstrakčiai įvardinti susitikimai, kai, pavyzdžiui, nurodomas tik asmens vardas arba tik sritis, kurioje veikia interesų grupė („susitikimas su antstoliais, sportininkais“ ir pan.);
 • susitikimai, viešinti asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

Duomenų analizė

Šioje svetainėje skelbiama informacija analizuojama „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) ir pateikiama atskirose apžvalgose apie kiekvienos Seimo sesijos metu deklaruotus susitikimus. Kviečiame susipažinti su trumpa duomenų analize:

Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite sužinoti, kas 2016-2020 m. gavo ilgalaikius leidimus į Seimą, kokių organizacijų ir įstaigų atstovai jų gavo daugiausiai, kokių interesų grupių atstovai, turintys ilgalaikius leidimus, ir kiek dažnai lankėsi Seimo komitetų posėdžiuose.

Seimo kanceliarijoje išduodami ilgalaikiai ir vienos dienos leidimai įeiti į Seimo rūmus (daugiau informacijos: LR Seimo rūmų vidaus tvarkos aprašas, https://bit.ly/3t8x1MC).

Naujausi duomenys apie ilgalaikius leidimus gauti 2020 m. rugsėjo 10 d. pagal užklausą LR Seimo kanceliarijai (pateikta 2019 m. gruodžio mėn.). Ši informacija (leidimus gavusių asmenų vardai ir pavardės) buvo sugretinta su Seimo komitetų duomenimis, kuriuos TILS surinko 2020 m. liepos mėn. pagal informaciją e-seimas.lrs.lt puslapyje. TILS dėjo visas pastangas, siekdamas susisteminti Seimo pateikiamus duomenis. Vis tik dėl šių duomenų išsamumo ir vientisumo trūkumo TILS negali pilnai užtikrinti sugretintų duomenų tikslumo.

TILS pateikus užklausą LR vadovybės apsaugos tarnybai dėl duomenų apie tai, kam buvo išduoti vienadieniai leidimai, ši informacija nebuvo suteikta.

Pirminius Seimo pateiktus ilgalaikių leidimų duomenis (TILS nuasmenintus) galite parsisiųsti čia.

Duomenų analizė

Kviečiame susipažinti su trumpa duomenų analizės rezultatų apžvalga:

Duomenų pateikimo ir analizės apribojimai

Šioje svetainėje ir apžvalgoje pateikiami TILS sutvarkyti ir susisteminti duomenys, siekiant pateikti apibendrintas įžvalgas ir tendencijas apie išduotus ilgalaikius leidimus. Visgi, atkreipiame dėmesį, kad galimi informacijos netikslumai dėl šių apribojimų, susijusių su informacijos vientisumo ir išsamumo trūkumu:

 • Asmenų, kuriems buvo išduoti ilgalaikiai Seimo leidimai, vardai, pavardės, pareigos, atstovaujamos įstaigos pavadinimas kartais buvo pateikti su gramatinėmis klaidomis. Tokiais atvejais, kai dviejų leidimų duomenys yra vienodi ir skiriasi tik viena ar dvi pavardėje ar varde esančios raidės, rėmėmės viešai prieinama informacija, siekiant patikslinti vardą ir pavardę.
 • Įstaigos tam tikrai kategorijai (pvz. viešojo sektoriaus institucija, NVO, verslo asociacija, politinė partija) buvo priskiriamos remiantis viešai prieinama informacija oficialiuose puslapiuose, jų tinklapiuose.
 • Prie didžiosios dalies leidimų su prierašu „lobistas/-ė“ nebuvo nurodytas atstovaujamas juridinis asmuo (pvz. verslo asociacija ar įmonė), todėl, jeigu šie asmenys iki 2021 m. sausio 1 d. savo leidimo(ų) galiojimo laikotarpiu buvo registravęsi www.lobistai.lt (dabar SKAIDRIS), juos išimtinai priskyrėme „registruotų lobistų“ kategorijai. Kai atstovaujamas juridinis asmuo buvo nurodytas, jis atitinkamai taip pat buvo priskirtas ir prie verslo asociacijų, verslo įmonių ir kitų kategorijų.
 • Dėl neišsamių leidimų duomenų (pvz. nenurodytas leidimo išdavimo mėnuo, diena), komitetuose dalyvavusių asmenų duomenų (pvz. nurodytas tik vardo inicialais, nenurodytos pareigos), galimų vienodų fizinių asmenų pavardžių, negalime užtikrinti šimtaprocentinio leidimų ir komitetų duomenų sugretinimo tikslumo ir kviečiame pranešti apie bet kokius pastebėtus neatitikimus el. paštu info@transparency.lt.

Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite sužinoti, dėl kokių teisės aktų 2016-2020 m. dažniausiai svarstė Seimo komitetai ir kokie viešojo sektoriaus bei interesų grupių atstovai dalyvavo šiuose svarstymuose.

Duomenys apie komitetuose svarstytus klausimus surinkti 2020 m. liepos mėnesį pagal informaciją e-seimas.lrs.lt puslapyje. Surinktus pirminius komitetų duomenis galite parsisiųsti čia.

Komitetų posėdžių vaizdo įrašus galite rasti čia bei YouTube kanale #AtvirasSeimas.

Daugiau statistikos apie komitetuose šiuo metu svarstomus projektus galite rasti čia.

Seimo narių balsavimai - čia.

Duomenų analizė

Kviečiame susipažinti su trumpa duomenų analizės rezultatų apžvalga:

Duomenų pateikimo ir analizės apribojimai

Šioje svetainėje ir apžvalgoje pateikiami susisteminti komitetų duomenys, siekiant pateikti apibendrintas įžvalgas ir tendencijas apie tai, kokius teisės aktus dažniausiai svarstė komitetai, kurie komitetai buvo aktyviausiai, kas dalyvavo jų posėdžiuose. Visgi, atkreipiame dėmesį, kad galimi informacijos netikslumai dėl šių apribojimų, susijusių su informacijos vientisumo ir išsamumo trūkumu:

 • Klausimų svarstymuose dalyvavusių įstaigų atstovai ar pavieniai asmenys tam tikrai kategorijai, t.y. viešojo sektoriaus institucija arba interesų grupė, buvo priskiriami remiantis viešai prieinama informacija oficialiuose puslapiuose, jų tinklapiuose. Ne visuomet buvo nurodyti pilni atstovų vardai.
 • Kiekvienam klausimo svarstymui buvo priskirtas teisės akto nr., remiantis e-seimas.lrs.lt paskelbta informacija.
 • Kai kuriose viešai pateikiamų komitetų išvadose vietoj komiteto pavadinimo buvo nurodytas asmens vardas, pavardė.

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos LR lobistinės veiklos įstatymas, kurio vienas pagrindinių pokyčių – lobistinę veiklą turi deklaruoti abi pusės: tiek lobistai, tiek konkrečius siūlymus dėl konkretaus teisės akto gaunantys politikai ar valstybės tarnautojai. Svetainėje „ManoSeimas.lt“ galite greitai ir paprastai sužinoti, kaip lobistai ir asmenys, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, skelbia savo deklaracijas. Pavyzdžiui, galite sužinoti apie lobistinės veiklos užsakovus ir naudos gavėjus, teisės aktus, dėl kurių lobistinė įtaka daryta daugiausiai. Galite šiuos duomenis analizuoti ir lyginti tarpusavyje pasirinkdami skirtingus rodiklius.

Šioje svetainėje pateikiami duomenys apie lobistinę veiklą gauti 2022 m. lapkričio 23 d. ir 2023 m. rugpjūčio 28 d. iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos užklausos būdu, remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu. Analizėje naudojami duomenys nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Duomenų analizė

Kviečiame susipažinti su trumpa duomenų analizės rezultatų apžvalga:

Duomenų pateikimo ir analizės apribojimai

Šioje svetainėje ir apžvalgoje pateikiami susisteminti lobistinės veiklos duomenys. Visgi, atkreipiame dėmesį, kad galimi informacijos netikslumai dėl šių apribojimų, susijusių su informacijos vientisumo ir išsamumo trūkumu:

 • Žalia vėliavėle pažymėtos tos patirtos lobistinės įtakos deklaracijos, kuriose lobistinę įtaką deklaravęs asmuo nurodė ir atitinkamą lobisto paskelbtą deklaraciją (t.y. lobisto skaidrumo deklaracijos numerį).
 • Lobistų skaidrumo deklaracijose pateikiama informacija apie lobistinę įtaką patyrusių asmenų darbovietes ir pareigas ne visada buvo pateikiama aiškiai. Pavyzdžiui, nurodoma tik pareigybė (ministras/-ė), nenurodant konkrečios valdymo srities. Tokiais atvejais TILS rėmėsi viešai prieinama informacija, siekiant patikslinti lobistinę įtaką patyrusių asmenų pareigas bei darbovietes.
 • Dalyje lobistų ir patirtos lobistinės įtakos deklaracijų pateikiama informacija apie teisės aktus nėra pakankamai aiški. Pavyzdžiui, pateikiamas tik dokumento registracijos numeris arba tema, nenurodant konkretaus teisės akto. Tokiais atvejais, TILS papildė ir patikslino konkrečių teisės aktų pavadinimus, nurodytus lobistų ir patirtos lobistinės įtakos deklaracijose.
 • Duomenų analizėje ir svetainėje ManoSeimas.lt TILS rėmėsi LR lobistinės veiklos įstatymu bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos viešai naudojamais terminais, apibūdinančiais lobistinę veiklą Lietuvoje.
 • Lobistės Zitos Varanavičienės deklaracijose nurodyta organizacija analizės laikotarpiu keitė savo pavadinimą iš Lietuvos augalų apsaugos asociacijos (LAAA) į CropLife Lietuva, todėl siekiant palaikyti vientisumą, analizėje yra naudojamas tik naujas organizacijos pavadinimas.

Informacija apie lobistinę veiklą Lietuvoje taip pat yra skelbiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS. Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys turi būti deklaruojami SKAIDRIS, numato LR lobistinės veiklos įstatymas.